Den norske kirke

Den norske kirke er i ferd med å gjennomgå store endringer. Overgangen fra statskirke til å bli et trossamfunn som står på egne ben, stadig sterkere krav til effektivisering, samt den generelle trenden om et stadig mer digitalt samfunn berører naturlig nok også landets største trossamfunn.

Den norske kirke

Prosjekter

Ønsket om å gjøre informasjon om aktiviteter og arrangementer lettere tilgjengelig og mer relevant for publikum, og dermed bringe flere besøkende inn i kirkerommet, var utgangspunktet for grunnhypotesen om bedre markedsføring av de ulike aktivitetene som finner sted i kirken.

Kirken har de siste årene vært gjennom store organisatoriske endringer, bl.a. har statskirkeordningen opphørt, samtidig som kirken er en av Norges mest tradisjonsrike organisasjoner. Over tid har det utviklet seg utfordringer med å ha oversikt over kirkens fullstendige organisasjonsstruktur, ansatte innenfor ulike enheter, hvem som utfører hvilke oppgaver, m.v. Videre gjør dette det utfordrende å vite hvem som er rette mottakere ved internkommunikasjon, hvilke ansatte skal få tilbud om hva slags opplæring, hvilke tekniske tilganger er nødvendige, o.l. Å ha oversikt over organisasjonsstrukturen og ansatte blir dermed en grunnleggende byggekloss for digitalisering i kirken, både lokale og felles initiativer, og skal realiseres med ansatt- og organisasjonsregisteret.

Prester går i beredskapsvakt for på kvelds- og nattestid å kunne varsle pårørende om dødsfall i nær familie. Eksisterende tekniske løsning var lite egnet til formålet, tidvis utfordrende å logge seg på og leverandøren skulle avslutte tjenesten. Kirken ved Kirkerådet måtte derfor på relativt kort tid finne en ny løsning. Løsningen benyttes i sammenheng med å møte pårørende i en sårbar situasjon, og det var vesentlig å styrke brukervennligheten og gjøre en ny IT-løsning mest mulig strømlinjeformet når en vanskelig oppgave skal utføres.