Automatiser alt!

Hva er mennesket, og hva er en maskin? 

4/6/2021

Christoffer Vig

Jeg laget nylig et lite script som automatiserte oppdatering av et versjonsnummer i fem ulike github repositories. Dette er en jobb som jeg ganske lenge har gjort manuelt. Åpne fem nettsider, klikke litt, taste inn et versjonsnummer og litt tekst, klikke litt til. Det tar ca. 3 minutter. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok å automatisere. Kanskje 3 timer?  Dersom jeg må gjøre dette mer enn 60 ganger så har jeg spart tid.


Men automatisering handler ikke bare om å spare tid.

Mennesket

Aristoteles snakker om hva som er det beste liv for mennesket i sin bok Den Nikomakiske etikk. I følge Aristoteles har alle ting en særegen funksjon, noe som den gjør eller er. “Arete” er å utøve sin funksjon på optimal måte. På norsk kan vi bruke ordene  “dygd” eller “dugelighet”, i buddhisme finner vi det beslektede begrepet “kusala”. 

Så hva er menneskets vesentligste funksjon, dets arete? Det finnes dyr som også lever i samfunn, og som benytter verktøy og lager byggverk, men det kan se ut til at vi utmerker oss med tenkeevne og kommunikasjon. 

Maskinen

Datamaskinen slik vi kjenner den i dag, fikk sin teoretiske utforming av Alan Turing i 1936. Alan designet en maskin som kan utføre  matematiske funksjoner. Dette har etterhvert vist seg svært nyttig, ettersom vi oppdaget at veldig mye av det vi omgir oss med kan uttrykkes matematisk. Vi kan bruke maskinene til både å lese, skrive, lage musikk og kode, men maskinene flytter simpelthen rundt på elektriske signaler. Datamaskinens “arete” er å utføre regnestykkene, kjapt, nøyaktig og effektivt

Loven

Menneskerettighetene er beskrevet i en egen seksjon i den norske grunnloven. Der står bl.a. dette: 

Dei statlege styresmaktene skal verne retten til liv og stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskeleg eller nedverdigande behandling.

https://lovdata.no/lov/1814-05-17-nn/§93  

Manuelle, repetitive prosesser kan ha en verdi når de også bidrar til å bygge muskler, eller skape god stemning. Men digitale prosesser som må gjentas, øker dessverre ikke muskelmasse. Tvertimot fremtrer det som meningsløst og blokkerer muligheten for å tenke. Jeg tror Aristoteles ville vært enig i at det å utføre repetitive prosesser i en digital kontekst, er en aktivitet som ikke bare lar være å fremme, men ødelegger det menneskelige. Grunnloven sier at styresmaktene skal verne om umenneskelig og nedverdigende behandling. Vi får bare håpe at styresmaktene ser alvoret. Digitalisering kan være et gode, men ikke dersom digitaliseringen medfører større grad av repeterende manuell inntasting.  

Automatisering handler ikke bare om å spare tid. Automatisering er å la mennesker gjøre det mennesker kan, og la maskiner ta seg av det andre.


Bildet viser CoWorker Ane som prøver å bli venn med roboten.

Vil du være med på laget? Ta kontakt eller les litt mer om hvordan vi funker.


Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!