Du kan bli dyktigere til å lære raskere

CoWork tror læring er nøkkelen til vekst. Å legge forholdene til rette for læring er dermed essensielt, men læring er så mye mer enn å lese en bok.

6/5/2020

CoWork tror læring er nøkkelen til personlig og virksomhetens vekst. Å legge forholdene til rette for læring er dermed essensielt skal vi ha det bra. Men læring er så mye mer enn å lese en bok, og vi jobber derfor med å kunne forstå hvordan vi lærer bedre. Dette er pågående arbeid, og du leser derfor et hypotesedokument som vil bedre seg etter som vi får flere erfaringer.

CoWork har som mål å lære opp våre kunder til å klare seg uten oss, og da må vi lykkes med å endre adferden til våre kunder. Mange tror at læring er å huske noe fra en bok, men slik er det ikke. Læring er å lese, se eller høre noe som fører til en endring.

Vi tror en læringsprosess ser slik ut:

1)   Du tar til deg ny informasjon

2)   Du relaterer denne informasjonen til hva du gjør i dag

3)   Du visualiserer hvordan den nye informasjonen kan hjelpe deg

4)   Du endrer adferd

Dette er ikke en fossefallsprosess, men en iterativ og autonom prosess som går hele tiden, også når du leser denne bloggposten. Hver eneste setning blir derfor sjekket opp mot dine egne referanser, og om dette gir en mening for deg.

Tenk igjennom: Hva var det siste du lærte? Var din læringsprosess lik den som er beskrevet her?

Tar til deg ny informasjon

Tenk igjennom: Har du noen dager hvor du ikke klarer å lese en fagartikkel? Hva kjennetegner disse dagene?

Skal du lære noe fra dette innlegget, så må du lese og forstå det. Flyt og engasjement i innlegget kan ha stor betydning, men også hvordan du tolker informasjonen. En av de vanligste årsakene til at man ikke lærer er at hodet er opptatt med andre prosesser.

Den vanligste årsaken til at en person ikke tar til seg informasjon er stress eller frykt. Nyere forskning innen nevrologi viser hvordan vi ved stress stopper læringsprosessene og fokuserer på oss selv. Årsakene kan være personlige, men lederfilosofi eller arbeidskultur kan også påvirke ditt personlige stressnivå. Google er en av de organisasjonene som jobber med psykologisk trygghet på arbeidsplassen, et tiltak som skal redusere stress og frykt og bedre effektiviteten i en kreativ virksomhet.  

Men vi kan også finne andre mer konkrete årsaker til manglende informasjonsopptak, og samsynet kan gi utfordringer som hindrer læring. En som har utfordringer med samsynet må bruke bevisstheten for å holde blikket samlet, og man mister derfor noe av meningsinnholdet. I henhold til nyere forskning så er dette en meget vanlig årsak til læringsutfordringer for barn, men dessverre så er det få barn som blir testet. Nye briller kan øke lesehastighet og leseforståelsen.

Relaterer denne informasjonen til hva du gjør i dag

Dersom du leser noe helt nytt så er det meget sannsynlig at informasjonen ikke vil hefte seg. Vi er avhengig av å relatere ny informasjon til den vi allerede har for at du skal kunne ta med informasjonen videre. To personer som leser en bok vil derfor få forskjellig læring fra den samme boka.

Ny kunnskap er avhengig av dine holdninger, verdier, strategier eller erfaringer.

Denne modellen kan forklare hvorfor det er så få som bytter radikalt politisk standpunkt. Vi velger å høre på det vi allerede vet.

Det mest positive for din læring er altså å bytte jobb og aller helst bytte bransje. Jo bredere erfaringsbase du har, jo flere knagger har du til å henge ny informasjon på. Nyere leder og nevrologisk forskning viser hvordan gjentagende arbeid over tid reduserer din evne til å lære og dermed endre deg.

Tenk igjennom: Hva skal til av informasjon for at du skal bytte politisk standpunkt? Jakter du etter informasjon som utfordrer dine holdninger, verdier og strategier?

Visualiser hvordan den nye informasjonen kan hjelpe deg

Tidligere ble hjernen sett på som uforanderlig, og noe som ble «støpt» i tenårene. Kanskje du fortsatt tror på dette, og sier ting som «du kan ikke forandre meg» og «du får ta meg som jeg er». Mye tyder på at dette er feil, og vi kan forandre oss livet gjennom. Endring er riktig nok lettere i tenårene, da ubrukte nevrologiske forbindelser etter hvert vil forsvinne. Hjernen er altså som en muskel, og nevrologiske forbindelser kan reetableres ved trening. Det nobelprisvinner Daniel Kahneman kaller system 2 tenkning er slitsom men viktig hjernetrim, hvor man reetablerer nevrologiske forbindelser som er blitt tapt.

Skal du transformere informasjon til læring så må du altså jobbe godt med å integrere den nye informasjonen. Du må visualisere og du må utfordre den måten du allerede tenker på. Carol Dweck beskriver Growth Mindset som en måte å tenke på som gir deg raskere læring, mens Fixed Mindset beskriver personer som ikke tror på personlig endring.

Growth or Fixed Mindset: https://www.screwtheninetofive.com/differences-between-growth-and-fixed-mindset/
Growth eller Fixed Mindset (kilde: Suzie Flynn, www.screwtheninetofive.com)

Tenk igjennom: Ditt mindset påvirker ditt syn på deg selv, men også ditt syn på andre. Dersom du tenker at du ikke kan endre deg, tenker du også at andre ikke kan endre seg? Har du et growth eller fixed mindset?

Endrer adferd

Det siste stadiet er å faktisk starte å gjøre ting på en ny måte.

Men hva stopper deg?

Kanskje du er redd for å gjøre feil? Selskaper som snakker om «lov til å feile» snakker egentlig om «lov til å lære». For læring er egentlig evnen til å lære av egne feil. Dersom du gjør noe riktig første gang, så kunne du det allerede. For mange er det å gjøre feil så skremmende at alt de gjør er på den trygge siden. For mange organisasjoner er det å gjøre feil det samme som å si farvel til intern karriere og spennende muligheter.

Mange virksomheter er bygd opp av tydelige rollebeskrivelser, beslutningsfora og arbeidsprosesser som ikke endres. Dersom en person eller avdeling ønsker å endre seg, så er ikke dette en beslutning man tar alene. Dersom endringen påvirker rollebeskrivelsen så må sjefen involveres, og dersom endringen påvirker arbeidsprosessen så må virksomhetsarkitektene inn på banen. Å endre seg kan rett og slett bli for slitsomt, og det letteste er å vente på at sjefene endrer meg.

Virksomheter som bygger smidig arbeidskultur med iterativ utprøving og psykologisk trygghet på agendaen, vil kunne oppleve at sine ansatte lærer og tilpasser seg raskere enn tidligere. Det er kanskje derfor CoWork sitt motto er: Med mot til å endre.

Tenk igjennom: Er du en som lett prøver ut nye ting, eller vil du være helt sikker på at alt går bra først?

Hva gjør CoWork med vår evne til å lære?

CoWork ønsker å være et selskap hvor alle ansatte lærer litt raskere enn hos konkurrentene, noe vi håper vil gi oss varig konkurransekraft. Vi ønsker også å lære bort denne evnen til å lære, og jobber tett med våre kunder med dette.

CoWork tror alle virksomheter må ha to tanker i hodet samtidig:

1)   Læringslab: Jobbe systematisk med å forstå kunden gjennom hypoteser, iterasjoner og utprøvning. Kundeanalyse, trendforståelse, systemtenkning og jobs to be done analyser er alle deler av vår læringslab.

2)   Digitalfabrikk: For å gjøre mer av det vi synes er morsomt, må vi gjøre mindre av det som er enkelt og kjedelig. Kontinuerlig forbedring og automatisering av tidligere løste problemer er sentralt for å kunne frigjøre tid til innovasjon og læring. En stabil men fleksibel prosess øker endringshastigheten og påliteligheten til oss som selskap.

Denne dualiteten er sentral i nyere innovasjonsforskning, og blir dekket av tema som ambidextrous organizations, og Bimodal IT.

Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!