6 tankesett som hjelper deg å lage produkter som folk vil ha

Hvordan vet du at du lager et produkt eller en tjeneste som kundene dine vil ha?

26/1/2022

Victor Sanchez Barrera

I snart 10 år har jeg brukt mye tid på å grave i produktstrategi og produktutforskning, i roller som digital forretningsutvikler og tjeneste- og forretningsdesigner. I løpet av disse årene har det blitt gjort mange fremskritt, med fremveksten av metodikk som Design Thinking, Lean Startup, og Jobs to be Done. Hver av metodene prøver å hjelpe oss med å bli bedre på å bestemme hva som skal bygges. På et veldig overordnet nivå handler produktutvikling og innovasjon om forståelse av brukere, forretning og teknologi. Og det er ikke lite.

For ikke så lenge siden delte jeg noen observasjoner og råd i et foredrag for Smidig Meetup om Hvordan kan ditt produktteam lage digitale produkter som skaper vekst. Mange team jakter på rammeverk, verktøy og metoder, og håper at hver ny metode magisk vil låse opp døren til produktsuksess. Men for at de fleste rammeverk, verktøy og metoder skal lykkes, er det ikke bare taktikken og metode anvendelsen din som må endres, men også tankesettet ditt.

Men hvordan vet du at du lager et produkt eller en tjeneste som kundene dine vil ha? Hvordan sikrer du at du forbedrer produktet over tid?

Hvordan garanterer du at teamet ditt skaper verdi for kundene dine på en måte som skaper verdi for virksomheten din?

Det er særlig to aktiviteter som er essensielle for team som driver med digital produktutvikling: produktutforskning (product discovery) og produktleveranse (product delivery).

  • Produktutforskning går ut på å utforske og oppdage hvordan et problem bør løses, gjennom en rekke eksperimenter.
  • Produktleveranse handler om å bygge og levere selve produksjonsløsningen, basert på innsikt fra utforskningsfasen.

Disse aktivitetene bør foregå hele tiden, og i parallell. Typisk vil det være produktlederen og designeren som holder i og er mest involvert i utforskning. Det er likevel et veldig viktig poeng at også utviklere deltar i dette, ikke minst med å bidra med innsikt og data fra systemer i produksjon!

De fleste vellykkede digitale produkter i dag er unnfanget, designet, bygd og levert av et tverrfaglig team bestående av produktledere, designere og utviklere.

  • Produktledere og business designere har ansvar for forretningskonteksten og definere de overordnede målsettinger og hensikter – de hjelper teamene med å sikre at produktene de bygger er levedyktige for virksomheten. De sikrer at virksomheten som støtter produktet vil overleve over tid, slik at teamet kan tilfredsstille kundenes behov ytterligere.
  • UI-designere tar med seg det visuelle aspektet, interaksjonsdesignere bidrar til å sikre at kundene vil forstå hvordan de best kan bruke et produkt og glede seg over den bruken.
  • Utviklere tar med seg de tekniske og funksjonelle aspektene for å sikre at produktet er pålitelig, stabilt og holder det det lover.

Alle tre rollene er avgjørende for suksessen til ethvert digitalt produkt. De er kollektivt ansvarlige for å sikre at deres produkter skaper verdi for sine brukere, på en måte som også skaper verdi for virksomheten.

De fleste digitale produkter innspill fra mer enn tre roller. De fleste team har flere utviklere som bidrar til kodebasen. Noen team har luksusen av å ha flere designere eller produktledere som bidrar til samme produkt eller arbeidsenhet.

I tillegg har de fleste team andre roller som bidrar til suksessen til produktet deres, inkludert systemarkitekter, produktmarkedsførere, dataanalytikere, brukerforskere og kundesuksessrepresentanter, blant andre.

Å definere produkttrioen slik jeg har gjort her, er ikke ment å utelukke noen av disse kritiske rollene fra produktutforskningsprosessen.

I sin bok Continuous Discovery Habits, beskriver Teresa Torres seks tankesett som kan hjelpe deg på vei til på å lage produkter folk vil ha. Teresa er en produkt coach som hjelper team med å ta i bruk brukersentrerte, hypotesedrevne produktutviklingspraksis. Jeg vil gjerne dele disse med deg.

6 tankesett som er en forutsetning for å lykkes for å lage produkter som folk vil ha

1. Du må være effektorientert

Det første tankesettet er både en tankegang og en vane. Det krever at du begynner å tenke i verdi og resultater fremfor aktiviteter. Det betyr at i stedet for å definere suksess din med kode eller designet du lager (din aktivitet), definerer du suksess som verdien som designet og koden skaper for kundene dine og for virksomheten din (nytteverdi). I stedet for å måle verdi i funksjonalitet, måler vi suksess i om problemet er løst for brukere. Har vi positivt påvirket våre kunders liv, eller bærekraften og veksten til virksomheten vår? Når vi styrer etter effekt og resultater, gir vi teamene våre autonomi, ansvar og eierskap til å kartlegge sin egen vei. Bruk gjerne OKR. OKR handler om å sette retning, prioritere og gjennomføre. Samle alle om et felles målbilde for hvordan du oversetter strategien til det daglige arbeidet. Eksempelvis: Et effektmål kommuniserer usikkerhet. Den sier: Vi vet at vi trenger dette problemet løst, men vi vet ikke den beste måten å løse det på. Det gir produkttrioen det handlingsrommet de trenger for å utforske og svinge når det trengs. Hvis produkttrioen finner feil med den første løsningen, kan de raskt gå over til en ny idé, ofte prøve flere før de til slutt finner det som vil drive det ønskede resultatet. Uten et klart resultat kan utforskningsarbeid være uendelig, fruktløst og frustrerende. Når du vurderer effekt for spesifikke team, hjelper det å skille mellom forretningsresultater, produktresultater og trekkraftmålinger. Et forretningsresultat måler hvor godt virksomheten utvikler seg. Et produktresultat måler hvor godt produktet fører virksomheten fremover. En trekkraftmåling måler bruken av en spesifikk funksjon eller arbeidsflyt i produktet.

2. Du må tenke kundesentrisk

Det andre tankesettet plasserer kunden i sentrum av vår verden. Det krever at vi ikke mister av syne at formålet med virksomheten er å skape og betjene en kunde eller en bruker - med andre ord folk. Folkets behov må løftes til å være på nivå med forretningsbehov, og fokusere på å skape både kundeverdi så vel som forretningsverdi for din organisasjon.  

Eksempelvis: For å skille mellom team som av og til utfører moderne utforskningsaktiviteter fra team som gjør kontinuerlig utforskning, benytter vi følgende definisjon av kontinuerlig utforskning: Som et minimum, ukentlige kontaktpunkter med kunder av teamet som bygger produktet hvor de utfører små utforsknings aktiviteter i jakten på et ønsket resultat og bedre forståelse om behovet til brukerne eller kundene.

3. Du må skape sammen med andre gjennom hele produktsyklusen

Det tredje tankesettet krever at du omfavner den tverrfunksjonelle naturen til digitalt produktarbeid og avviser silomodellen, der vi "overleverer" prosessen til andre. I stedet for at produktsjefen bestemmer, designeren designer og utvikleren koder, så omfavner vi en modell der vi lærer i fellesskap og tar teambeslutninger mens vi utnytter ekspertisen og kunnskapen vi hver og en bringer til disse beslutningene.

4. Du må bruke visuell kommunikasjon

Et bilde sier mer enn tusen ord. Det fjerde tankesettet oppmuntrer oss til å gå ut av komfortsonen. Å velge bort muntlig og skriftlig språk og heller utnytte vår enorme kraft til å tenke i bilder. Teresa Torre anbefaler å utfordre seg selv til å tegne når du skal kartlegge det du vet. Kognitive psykologer har i flere studioer vist at mennesker har en enorm kapasitet til å tenke i bilder. Alle kan tegne, og det trenger ikke være perfekt eller vakkert. Målet er å kommunisere dine ideer og tanker, og skape en felles forståelse.

“Whether actual or virtual, an external representation creates common ground…”

— Barbara Tversky, Mind in Motion

“If we give each other time to explain ourselves using words and pictures, we build shared understanding.”

— Jeff Patton, User Story Mapping

5. Eksperimenter, eksperimenter, eksperimenter

Det femte tankesettet oppfordrer deg til å ta på deg en vitenskapelig tenkende hatt. Mange av oss har kanskje ikke vitenskapelig opplæring, men for å gjøre oppdagelser på en god måte, må vi lære å tenke som forskere som identifiserer antagelser og samler bevis. En hypotese hjelper deg med å bevise eller motbevise antagelsen. De er enten bevist eller motbevist ved hjelp av forskning og eksperimenter. Resultatene av disse eksperimentene forteller deg om du virkelig forstår brukerens atferd og hvor nøyaktig du forstår potensialet eller fallgruvene i konseptet ditt. Deretter er det å velge den mest passende testen for hypotesen din.
Eksperimentering er å jobbe systematisk med å forstå kunden gjennom hypoteser, iterasjoner og utprøvning. Kundeanalyse, trendforståelse, systemtenkning og jobs to be done analyser er alle deler av vår Læringslab.

6. Kontinuerlig læring og utvikling

Krav og forventninger til et produkt endrer seg raskt, og hvis du bruker bare tid på en lang backlog som er planlagt levert, mener jeg at du mangler en essensiell del av arbeidet; nemlig å teste, måle og lære underveis. Fremtiden for produktledelse er på utforskningssiden for å oppdage muligheter og skape riktige løsninger som folk vil ha.

Avslutningsvis håper jeg disse tankesettene kan hjelpe din virksomhet med å utvikle seg fra prosjekttankegang til kontinuerlig produktutvikling. I stedet for å tenke på produktutforskning som noe vi gjør i begynnelsen av et prosjekt, vil du lære å bruke teknikker for utforskning kontinuerlig gjennom hele produktutviklingssyklusen.

Dette vil sikre at du alltid er i stand til å få raske svar på utforsknigsspørsmålene dine, og bidra til at du bygger noe kundene dine vil ha og vil ha glede av.

Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!