Den norske kirke

Den norske kirke er Norges største medlemsorganisasjon og trossamfunn med 3,7 millioner medlemmer, 100 000 frivillige, 8000 ansatte og 1600 kirkebygg

Den norske kirke er i ferd med å gjennomgå store endringer. Overgangen fra statskirke til å bli et trossamfunn som står på egne ben, stadig sterkere krav til effektivisering, samt den generelle trenden om et stadig mer digitalt samfunn berører naturlig nok også landets største trossamfunn. Kirkens nye digitaliseringsstrategi gir en ny retning: Kirkens digitale løsninger skal ha brukernes behov i sentrum og legge til rette for aktiv oppfølging fra kirken.

Kirkens sterke lokale knytning gjenspeiles ved mange variasjoner i arbeidsprosesser og et heterogent IT-landskap, mens mange nå ser viktigheten av helhetlige tjenester.

CoWork har siden vinteren 2020 vært engasjert hos Kirkerådet i arbeidet med digitalisering. Kirkerådet har uttrykt at de ønsker at kirken blir en lærende organisasjon som tar sterkere eierskap til egen IT. Sammen med digitaliseringsstrategien setter dette tydelige målsettinger og retning for digitaliseringsarbeidet.

CoWork har hjulpet kirken innen en rekke ulike områder knyttet til digitalisering, både innenfor virksomhetsrådgiving og i konkrete prosjekter. Den røde tråden gjennomgående for alle områdene har vært smidig ledelse og digital produktutvikling, og styrke kirkens eierskap gjennom digital plattform og standardisering.

Konkret innebærer dette aktiviteter og leveranser innenfor eks.:

 • Organisering i produktutviklingsteam
 • Coaching av smidige team og produkteiere
 • Budsjettering
 • Utviklingsmetodikk, standardisering og tech.lead/fabrikkeier
 • Samhandling på tvers av team og produkteiere
 • Overordnet løsningsarkitektur

Eksempler på prosjekter der CoWork bistår kirken:

 • Skjer i kirken – Oversikt over alle arrangementer og aktiviteter som finner sted i kirken
 • Medlemsregistret – Register over kirkens medlemmer og kirkelige handlinger
 • Beredskapsløsning – Støtte beredskapen prestene utfører for å varsle om dødsfall
 • Ansatt- og organisasjonsregister – Samlet oversikt over kirkens organisasjonsstruktur og alle ansatte
 • Forstudie for bestilling av gravferd – Analyse av det digitale mulighetsrommet ved gravferd
 • Helhetlig Menighetsplan – Styrke det strategiske arbeidet i menighetsrådene
 • Samarbeid med Vipps – Etablere målbilde for mulig automatisering av Vipps-transaksjoner

I perioden CoWork og Kirkerådet har samarbeidet har det vært et løft i digitaliseringsarbeidet i kirken, noe som gjenspeiles i bl.a. antall team, som har vokst fra ett til fire, der alle jobber dedikert med sluttbrukeren i sentrum og å skape nytteverdi.

Utvalgte prosjekter

Ønsket om å gjøre informasjon om aktiviteter og arrangementer lettere tilgjengelig og mer relevant for publikum, og dermed bringe flere besøkende inn i kirkerommet, var utgangspunktet for grunnhypotesen om bedre markedsføring av de ulike aktivitetene som finner sted i kirken.

Kirken har de siste årene vært gjennom store organisatoriske endringer, bl.a. har statskirkeordningen opphørt, samtidig som kirken er en av Norges mest tradisjonsrike organisasjoner. Over tid har det utviklet seg utfordringer med å ha oversikt over kirkens fullstendige organisasjonsstruktur, ansatte innenfor ulike enheter, hvem som utfører hvilke oppgaver, m.v. Videre gjør dette det utfordrende å vite hvem som er rette mottakere ved internkommunikasjon, hvilke ansatte skal få tilbud om hva slags opplæring, hvilke tekniske tilganger er nødvendige, o.l. Å ha oversikt over organisasjonsstrukturen og ansatte blir dermed en grunnleggende byggekloss for digitalisering i kirken, både lokale og felles initiativer, og skal realiseres med ansatt- og organisasjonsregisteret.

Prester går i beredskapsvakt for på kvelds- og nattestid å kunne varsle pårørende om dødsfall i nær familie. Eksisterende tekniske løsning var lite egnet til formålet, tidvis utfordrende å logge seg på og leverandøren skulle avslutte tjenesten. Kirken ved Kirkerådet måtte derfor på relativt kort tid finne en ny løsning. Løsningen benyttes i sammenheng med å møte pårørende i en sårbar situasjon, og det var vesentlig å styrke brukervennligheten og gjøre en ny IT-løsning mest mulig strømlinjeformet når en vanskelig oppgave skal utføres.

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522